Polityka prywatności

 

Szanując Twoją prywatność i dbając o to, abyś wiedział/a kto, w jakich celach i na jakich zasadach może przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z pracą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, przekazujemy poniższe informacje:

1. Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest ERVIGO PL Sp. z o.o., ul. Ostrowska 13C, 18-300 Zambrów, tel. +48 533 008 143, e-mail: office@ervigo.com.pl.
2. Możesz kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci praw drogą mailową (iodo@ervigo.com.pl) lub pisemnie na adres: IODO ERVIGO PL Sp. z o.o.,. ul. Ostrowska 13C 18-300 Zambrów.
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:
a. prowadzenia rekrutacji i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na Twoją pracę na terytorium RP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Twoja zgoda);
b. wykonania umowy cywilnoprawnej pomiędzy Tobą a ERVIGO PL (dalej: „Umowa”) i do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz oceny Twojej zdolności do pracy (podstawa prawna z art. 9 ust. 1 lit. h) RODO).
c. wypełnienia naszych obowiązków prawnych w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na Twoją pracę na terytorium RP oraz obowiązków związanych z Umową, w szczególności w zakresie rozliczeń podatkowych i ubezpieczenia społecznego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Podstawy prawne przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych określają ponadto przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz właściwe akty prawne w zakresie prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej zleceniobiorców i ubezpieczenia społecznego.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ubiegania się o wydanie przez właściwe polskie władze zezwolenia na Twoją pracę na terytorium RP oraz wymogiem umownym. W braku podania niniejszych danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie Umowy.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt 3a powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji i złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na Twoją pracę na terytorium RP. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3 powyżej, w szczególności następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane Twoich dokumentów tożsamości, podróży i pobytu, dane kontaktowe oraz dane o zdrowiu wymagane do oceny Twojej zdolności do pracy, a także inne Twoje dane osobowe niezbędne do realizacji naszych obowiązków lub Twoich uprawnień.
7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi klienci, u których będziesz wykonywać czynności zlecone Ci przez ERVIGO PL na podstawie Umowy, banki, urzędy skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne właściwe polskie organy władzy publicznej, firmy ubezpieczeniowe, przewozowe, pocztowe i kurierskie, z którymi współpracujemy, miejsca Twojego zakwaterowania, a także podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi i utrzymania naszych systemów informatycznych, dostawcy oprogramowania, z którego korzystamy do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz inne podmioty współpracujące z nami na podstawie umów, np. agenci, pośrednicy i tłumacze.
8. Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od agencji pracy, która ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, możemy przekazywać Twoje dane osobowe do kraju, w którym ta agencja ma swoją siedzibę, tj. państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
9. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji naszych obowiązków ustawowych i umownych związanych z postępowaniem o wydanie zezwolenia na Twoją pracę i Twoim pobytem na terytorium RP oraz zawarciem i realizacją Umowy. Jeżeli przepis prawa nie nakłada na nas obowiązku dłuższego przechowywania Twoich danych osobowych, usuwamy je po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy.
10. Masz prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Jeżeli Twoich danych osobowych nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, otrzymaliśmy je od właściwej agencji pracy albo innego podmiotu lub osoby, która nam je przekazała, np. członka Twojej rodziny lub znajomego, wedle którego jesteś zainteresowany/a podjęciem pracy w Polsce. Jeżeli chcesz uzyskać dokładną informację o źródle pozyskania przez nas Twoich danych osobowych, napisz na adres office@ervigo.com.pl.
12. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.